ДОГОВІР № КE-20-Public_ASKUE.net

про надання інформаційних послуг

 

м. Запоріжжя                                                                                                                                                  «____» ___________ 2020р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Енергосистеми» в особі директора Житницького Сергія Олександровича, що діє на підставі Статуту (далі – ВИКОНАВЕЦЬ), __________________________________________, в особі ________________________________________________, що діє на підставі __________________ (далі – АБОНЕНТ), з іншої сторони, разом іменовані «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

1.      Загальні вимоги

1.1.   Цей договір про надання інформаційних послуг (надалі – Договір) є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови надання інформаційних послуг Замовнику (Абоненту). Цей Договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Абонента до умов цього договору шляхом оформлення заяви на приєднання. Абонент може приєднатися до Договору шляхом оформлення Заяви-приєднання (додаток №5 до Договору) у письмовому вигляді на паперовому носії, або в електронному вигляді з накладанням  цифрового підпису через програму M.E.Dok. Після отримання заяви-приєднання від Абонента, Виконавець визначає можливість надання інформаційних послуг та повідомляє про це Абонента. У разі наявної можливості Виконавець надає свою згоду у письмовому вигляді.

1.2.   Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) ТОВ «Компанія «Енергосистеми» сайт https://energosys.com.ua/ будь-якій юридичній або фізичній особі (Абонент) укласти договір надання інформаційних послуг. Зазначений договір є публічним, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Абонентів.

1.3.   Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору про надання інформаційних послуг на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення заяви на приєднання та надання згоди з боку Виконавця.

1.4.   Оформленням Замовлення Абонент підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

2.      Предмет Договору

2.1.   Предметом даного Договору є:

—     Обслуговування автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) або локального устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД) АБОНЕНТА та надання доступу до даних (по точках обліку, згідно Додатку 3) за допомогою Автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії ASKUE.net (далі за текстом – «Система»), передача даних про споживання в суміжні системи.

2.1.1.     Терміном «Автоматизована система комерційного обліку електричної енергії ASKUE.net» позначається спеціалізований програмний комплекс та інформаційні бази даних, доступ до яких забезпечується ВИКОНАВЦЕМ.

2.1.2.     Терміном «обслуговування» позначається надання ВИКОНАВЦЕМ послуг з актуалізації інформації, яка міститься у Системі та технічне супроводження Системи з питань її функціонування і програмно-технічної підтримки.

2.2.   Для ідентифікації АБОНЕНТА в якості правомірного користувача Системи та належного здійснення обслуговування кожній Системі присвоюється ліцензійний номер, що відповідає номеру ліцензійної картки.

2.3.   За ініціативою АБОНЕНТА, ВИКОНАВЦЕМ можуть надаватися інші послуги, не передбачені цим Договором. Ці послуги оплачуються АБОНЕНТОМ на підставі окремих рахунків ВИКОНАВЦЯ, протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати їх отримання.

3.      Договірні ціни та порядок розрахунків

3.1.   Договірна ціна надання інформаційних послуг, що надається ВИКОНАВЦЕМ у межах даного Договору, на рік визначається за наступним алгоритмом:

Ср = Кто * С1 * Км,

де Ср – договірна ціна на рік обслуговування;

Кто – кількість точок обліку, які включені до Системи, що зазначене у додатку №3 до цього Договору;

С1 – вартість інформаційних послуг за одну точку обліку, С1 = 600,00 грн. (Шістсот грн. 00 коп.), включаючи ПДВ 20%;

Км – кількість місяців у році, на які укладене Договір.

3.2.   Загалом вартість послуг на місяць становить Кто*С1.

3.3.   Загалом в системі обліку присутні С1  точок обліку (Додаток №3).

3.4.   У разі модернізації АСКОЕ, що перебуває в користуванні АБОНЕНТА, шляхом зміни конфігурації, комплектації або способу обслуговування тощо, помісячна договірна ціна обслуговування фіксується шляхом підписання додаткової угоди до даного Договору.

3.5.   Передплата надання інформаційних послуг за місяць здійснюється до 10-го числа поточного місяця на підставі рахунка-фактури, надісланого ВИКОНАВЦЕМ.

3.6.   Усі розрахунки, які передбачені даним Договором, здійснюються в національній валюті України.

3.7.   Здача-приймання наданих послуг оформлюється двостороннім актом.

4.      Порядок передачі доступу до Системи та надання інформаційних послуг

4.1.   Початок дії договору (передача доступу АБОНЕНТУ до Системи) здійснюється з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому оформлене Договір на інформаційне забезпечення (прийняття Абонентом оферти та надання згоди з боку Виконавця), та передбачає надання ВИКОНАВЦЕМ ліцензійної картки АБОНЕНТУ, у якій вказані ім’я та пароль доступу до програмного комплексу.

4.2.   Для якісного надання послуг АБОНЕНТ повинен надати наступну інформацію про:

–        спосіб обліку електроенергії (одноставковий або диференційний тариф);

–        втрати в електричних мережах АБОНЕНТА, субспоживачів АБОНЕНТА (у разі наявності), згідно договору про постачання електричної енергії АБОНЕНТА;

–        паспорти на точки обліку;

–        акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;

–        про контактну особу, відповідальну за електрогосподарство.

4.3.   Для якісного надання послуг АБОНЕНТ повинен надавати при наявності змін наступну інформацію:

–         про зміни схем обліку, розрахункових коефіцієнтів;

–        копії актів, що складені оператором системи розподілу під час розпломбування чи пломбування розрахункових вузлів обліку;

–        інші дані, що впливають на надання інформаційних послуг;

4.4.   Документом, який підтверджує факт передачі доступу до Системи АБОНЕНТУ, є належним чином оформлений акт.

4.5.   Надання інформаційних послуг включає:

–        оновлення щоденно, до 7:00 поточної інформації бази даних Системи;

–        надання АБОНЕНТУ цілодобового доступу до web-інтерфейсу системи, для отримання інформації;

–        обслуговування АБОНЕНТА з питань функціонування Систем та їх програмно-технічної підтримки (у робочі дні);

–        передача даних у суміжні системи кожного дня (якщо це передбачено проектом).

4.6.   Після надання послуг ВИКОНАВЕЦЬ протягом 3 (Трьох) робочих днів надсилає АБОНЕНТУ підписаний зі своєї сторони відповідний Акт здачі-приймання наданих послуг, оформлений у двох екземплярах.

4.7.   АБОНЕНТ протягом 5 (п’яти ) робочих днів після отримання від ВИКОНАВЦЯ Акта здачі-приймання надання послуг повинен надати ВИКОНАВЦЮ підписаний зі своєї сторони Акт здачі-приймання наданих послуг або мотивовану відмову від приймання.

4.8.   Якщо АБОНЕНТ протягом 3-х робочих днів після отримання Акту здачі-приймання наданих послуг не надав ВИКОНАВЦЮ Акт здачі-приймання наданих послуг або мотивовану відмову від приймання, послуги вважаються наданими належним чином.

4.9.   Надання послуг вважається виконаним і в тому випадку, коли АБОНЕНТ не отримав доступу до інформації з власної вини та/або з причин, вказаних в пункті 4.5 даного Договору.

4.10.                   Факт надання послуг з обслуговування за місяць оформлюється Сторонами актом здачі-приймання, який надсилається АБОНЕНТУ ВИКОНАВЦЕМ.

4.11.                   У випадку порушення АБОНЕНТОМ обов’язку щодо оплати обслуговування, визначеного у пункті 3.5 даного Договору, ВИКОНАВЕЦЬ вправі призупинити надання послуг АБОНЕНТУ, при цьому можлива втрата поточних даних в Системі.

4.11.1. АБОНЕНТ зберігає право на відновлення надання інформаційних послуг в разі їх припинення через несплату за умови сплати боргу, вартості послуг перепідключення та оплати подальшого надання послуг не менше, ніж за один місяць, у порядку, передбаченому пунктом 3.5 даного Договору.

4.11.2. Вартість перепідключення до Системи, у разі припинення надання інформаційних послуг через несплату визначається актом згідно витрат, понесених ВИКОНАВЦЕМ.

4.11.3. При дотриманні умов, що визначені в підпункті 4.11.1 пункту 4.11 цього Договору, надання послуг відновлюється протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування грошових коштів, отриманих від АБОНЕНТА, на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.

5.      Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

5.1.   ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний надати послуги якісно та відповідно до вимог технічної документації (керівництва по експлуатації) і умов цього Договору.

5.2.   АБОНЕНТ зобов’язаний своєчасно прийняти й оплатити Виконавцю вартість наданих послуг і додаткові витрати, у разі їх наявності.

5.3.   За ухилення від виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність у порядку та в обсягах, які визначено даним Договором та чинним законодавством України.

5.4.   ВИКОНАВЕЦЬ, у випадку несвоєчасного виконання зобов’язань щодо надання послуг, які визначені у пункті 3.5 даного Договору, сплачує на користь АБОНЕНТА неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від місячної вартості послуг за кожен день прострочення.

5.5.   ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності перед АБОНЕНТОМ за затримки та перебої в отриманні інформації, що відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою контролю з боку ВИКОНАВЦЯ, у тому числі: технічний стан програмно-апаратних засобів АБОНЕНТА, або каналів зв’язку, якими він користується, інші недоліки, пов’язані з господарською діяльністю АБОНЕНТА, що не підпадають під визначення форс-мажорних обставин, викладених у підпункті 5.1.1 даного Договору.

5.6.   АБОНЕНТ повинен вчасно інформувати ВИКОНАВЦЯ про зміни в схемі розрахункового обліку АБОНЕНТА, зміну тарифних зон, лімітів потужності при їх наявності. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за недостовірність, затримку або відсутність інформації, яка надається, якщо АБОНЕНТ вчасно не проінформував ВИКОНАВЦЯ про зазначені зміни.

5.7.   Усі суперечки, що можуть виникнути у процесі виконання умов даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін, а у разі неможливості досягнення згоди суперечки, після застосування Сторонами заходів досудового врегулювання, підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

6.      Форс-мажорні обставини

6.1.   Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок дії форс-мажорних обставин.

6.1.1.     Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, землетруси, повені, пожежі, рішення чи приписи органів державної влади та управління, внаслідок яких на Сторони покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження (ліцензійні, митні, податкові тощо) і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

6.1.2.     Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3 (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

6.1.3.     Підтвердженням настання форс-мажорних обставин є довідка торгово-промислової палати України.

6.1.4.     Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна повідомити про це іншу сторону протягом 10-и календарних днів з моменту настання таких обставин.

7.      Чинність Договору

7.1.   Договір набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому оформлене Договір на інформаційне забезпечення (прийняття Абонентом оферти та надання згоди з боку Виконавця) та діє до кінця року.

7.2.   Договір вважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за три місяці до закінчення строку не буде заявлено однією із Сторін про відмову від цього Договору або його перегляд.

7.3.   Дія даного Договору та обслуговування, що здійснюється на його основі, автоматично припиняються у випадку припинення дії Ліцензійної угоди, яка зазначена в пункті 8.3 даного Договору.

7.4.   У випадку ліквідації, злиття, реорганізації, зміни організаційно-правової форми чи форми власності або складу керівництва будь-якої із Сторін, права та обов’язки за даним Договором залишаються незмінними і переходять до правонаступника Сторони, щодо якої відбулися зміни, з обов’язковим письмовим повідомленням іншої Сторони (не пізніше, ніж через 5 календарних днів з моменту, коли такі зміни відбулися) та оформленням відповідних документів.

7.5.   Якщо одна із Сторін виявить бажання достроково припинити дію Договору, вона зобов`язана повідомити про це іншу Сторону не пізніше ніж за два місяці до передбачуваної дати припинення дії Договору.

 

8.      Прикінцеві положення

8.1.   Даний Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін, а усі додатки до даного Договору є його невід’ємними частинами.

8.2.   Будь-які зміни і доповнення до даного Договору мають силу тільки в тому випадку, коли вони оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками Сторін.

8.3.   Умови використання АБОНЕНТОМ Системи, як об’єкта авторського права, визначено у Ліцензійній угоді, що укладається між АБОНЕНТОМ та суб’єктом авторських майнових прав (Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Енергосистеми») шляхом підписання абонентом тексту Ліцензійної угоди, яка міститься в Додатку 2 до цього Договору, і визнається єдиним документом, що, при наявності цього Договору та ліцензійної картки, вказаної у пункті 2.2 даного Договору, підтверджує правомірність користування Системою.

8.4.   Усі заявки, повідомлення та відповіді за даним Договором здійснюються письмово, у тому числі за допомогою факсимільного зв’язку та електронної пошти, а всі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов даного Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

8.5.   З дня набуття чинності даним Договором втрачають чинність усі попередні договори, протоколи та інші письмові домовленості з питань інформаційного обслуговування на основі систем інформаційно-правового забезпечення ASKUE.net.

9.      Додатки

9.1.   До цього договору додаються:

—     Додаток 1. Протокол узгодження договірної ціни.

—     Додаток 2. Ліцензійна угода.

—     Додаток 3. Перелік точок обліку.

—     Додаток 4. Ліцензійна картка.

—     Додаток 5. Заява-приєднання.

10.  Реквізити сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ                                                                                                                              АБОНЕНТ

ТОВ «Компанія «Енергосистеми»

Адреса: 69035, м. Запоріжжя,

вул. Зої Космодем’янскої, 10

р/р UA093204780000026000924424957  в

АТ «УкрГАЗбанк»,

МФО 320478

ЕДРПОУ 41227593

ІПН 412275908290

Тел.(061) 228-228-0

 
 
Директор

 

_______________________ С.О. Житницький                                                                          ___________________

«______»_________________2020 р.                                                                                          «______»_________________2020 р.

                        МП                                                                                                                                            МП
 


Додаток №1

до Договору №КE-20- Public_ASKUE.net

від ________2020р.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни.

 

Ми, що нижче підписалися, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Енергосистеми» Житницький Сергій Олександрович, та                  _______________________________________________________________________________________________________________________ засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни на надання інформаційних послуг щодо обслуговування системи АСКОЕ (ЛУЗОД)_____________________________________________________________________________________________.

 

Щомісячний обсяг коштів, що перераховується, складає _________ грн. (____________________ грн. __ коп.), включаючи ПДВ-20% _________ грн. (_________ грн. ____ коп.) за три точки обліку, при цьому вартість надання послуг за одну точку обліку в місяць становить 600,00 грн. (Шістсот грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ-20% — 100,00 грн. (Сто грн. 00 коп.).

 

 

Цей Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між ВИКОНАВЦЕМ і АБОНЕНТОМ.

                           ВИКОНАВЕЦЬ:                                                    АБОНЕНТ:

 

Директор

 

 

________________ С.О. Житницький

            М.П.

______________

 

 

___________________

            М.П.

Додаток №2

до Договору №КЕ-20- Public_ASKUE.net

від _________2020р.

 

м. Запоріжжя                                                                                                                                               «____» _________ 2020р.

 Ліцензійна Угода

про умови використання ресурсів

Інтернет-порталу ASKUE.net

Наведені нижче умови є документом, що визначає порядок використання, доступу до Інтернет-порталу ASKUE.net (www.askue.net) — далі по тексту ASKUE.net Абонентом, який отримав такий доступ. Даний документ є угодою Сторін, що визначає права й обов’язки Абонента та Власника Інтернет-порталу ASKUE.net.

 1. ASKUE.net є об’єктом авторського права й у якості «компіляції даних» («бази даних») охороняється на території України відповідно до Закону України «Про авторське право й суміжні права».
 2. Всі авторські майнові права на ASKUE.net належать Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Енергосистеми» — далі по тексту Власник.
 3. При згоді Абонента з цими умовами йому надається право на використання ASKUE.net в обсягах, визначених пунктами 6 і 7 даної Угоди. Це право реалізується шляхом передачі коштів авторизації — пароля й логіна — для санкціонованого доступу.
 4. Якщо Абонент перевищує межі наданих йому прав або допускає порушення правил використання ASKUE.net, Власник має право обмежити або заборонити доступ, а залишок коштів, оплачених Абонентом за право доступу, залишити у своєму розпорядженні як штраф за порушення умов даної угоди.
 5. Доступ до ресурсів ASKUE.net, а також до сервісів, які надає ASKUE.net, здійснюється на платних підставах, за умови попередньої оплати послуг Власника у розмірах, регламентованих договірними відносинами. Власник залишає за собою право надавати деякі сервіси безкоштовно.
 6. Визнання й належне виконання умов даної угоди дає Абонентові право на:
 • одержання доступу до ресурсів, які розміщуються на net;
 • використання сервісів, які надаються на net;
 1. Визнання й належне виконання умов даної угоди покладає на Абонента наступні обов’язки:
 • зберігати пароль доступу до net та запобігати його втраті;
 • оплачувати послуги Власника;
 • надати правдиві й актуальні дані, необхідні для надання послуги;
 • не використовувати матеріали, отримані на net, таким чином, який може заподіяти Власнику матеріальний або моральний збиток;
 • не застосовувати нецензурну лексику у форумах, розділах для коментування на net;
 • дотримуватися правил користування сайтом, зазначених на сторінках порталу net;
 1. Власник має право припинити виконання своїх обов’язків і не несе за це відповідальності, якщо:
 • Абонент втратив пароль доступу до net;
 • доступ до net втрачений через відсутність зв’язку на маршруті від Абонента до ASKUE.net;
 • Абонентові відмовлено в доступі до net внаслідок порушення їм правил користування сайтом або перевищення обсягу прав на використання ASKUE.net.
 • Власник не може бути притягнутий до відповідальності за зміст інформації у форумах, розділах коментування на net.
 1. Факт надання послуг Власником і їх належна якість підтверджуються актами виконаних робіт. Безкоштовні сервіси, надавані ASKUE.net, не мають потреби в підтвердженні факту і якості послуги.

Ця угода набуває чинності після підписання договору про надання інформаційних послуг Абонента з Власником.

                               Виконавець:                                                                                                    Абонент:

Директор

 

 

________________ С.О. Житницький

                М.П.

 

 

 

___________________

                М.П.

 

 

 

 

 

Додаток №3

до Договору №КЕ-20- Public_ASKUE.net

від ________2020р.

 

Перелік точок обліку

___________________________

 

Найменування

Місце установки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Виконавець:                                                                       Абонент:

 

Директор

 

 

________________ С.О. Житницький

            М.П.

 

 

 

___________________

            М.П.

Додаток №4

до Договору №КЕ-20- Public_ASKUE.net

від ________2020р.

 

Ліцензійна картка

 

 

Абонент:

 

 

Тип ліцензії:

Отримання даних з АСКОЕ(ЛУЗОД) ______________________ за допомогою ASKUE.Net

 

Місцезнаходження точок обліку:

 

 

Кількість точок обліку:

 

 

Логін для користування системою ASKUE.Net:

 

 

Пароль для користування системою ASKUE.Net:

 

 

Виконавець:                                                                       Абонент:

 

Директор

 

 

________________ С.О. Житницький

            М.П.

 

 

 

__________________

            М.П.

 

 

Додаток №5

до Договору поставки №КE-20- Public_ASKUE.net

від ________ 2020 р.

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

 За цією заявою-приєднання відповідно до статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, умов договору надання інформаційних послуг (далі — Договір), розміщеного на сайті ТОВ «Компанія «Енергосистеми» https://energosys.com.ua/, Абонент

_______________________________________________________________________________

(повне найменування Абонента)

приєднується до умов Договору КЕ-20- Public_ASKUE.net.

Інформація про Абонента наведена у таблиці:

 

Скорочена назва Абонента

 

Код ЄДРПОУ

 

ІПН

 

№ Р/Р

 

Банк, МФО

 

ПІБ підписанта (керівника)

 

Документ, на підставі якого діє підписант

 

Юридична адреса

 

Поштова адреса

 

Тел./факс

 

Електронна адреса

 

 

Інформація по точках обліку Абонента, а саме паспорти на точки обліку, однолінійна схема обліку, акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін буде додаватися до цієї заяви.

 

Увага! Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Абонент засвідчує вільне волевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі.

З моменту акцептування цієї заяви-приєднання Абонент та Виконавець набувають всіх прав та обов’язків за Договором і несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання) згідно з умовами Договору та чинним законодавством України.

Своїм підписом Абонент підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

 

Відмітка про згоду Споживача на обробку персональних даних:

 

______________________               ______________________               ______________________

(дата)                                      (особистий підпис)                          (П.І.Б. Абонента)

 

 

 

______________________               ______________________               ______________________

(дата)                                      (особистий підпис)                          (П.І.Б. Абонента)