Скачати заяву на приєднання в форматі *.doc 

 

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № КE-20PublicSupply

 

м Запоріжжя                                                                                                «01»  червня 2020 року

 

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСИСТЕМИ» (скорочено ТОВ «Компанія «Енергосистеми»), що є платником податку на прибуток за основною ставкою, в особі директора Житницького Сергія Олександровича, який діє на підставі Статуту, з одної сторони, та Покупець: _______________________________________________________________________________________, що є платником податку на прибуток ___________________________________, в особі ____________________________________, що діє на підставі _____________________________________________, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.1.   Цей договір поставки (надалі – Договір) є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови поставки Товару Покупцю. Цей Договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Покупця до умов цього договору шляхом оформлення замовлення.   Окрім оформлення замовлення Покупець може приєднатися до Договору шляхом оформлення Заяви-приєднання (додаток №1 до Договору) у письмовому вигляді на паперовому носії, або в електронному вигляді з накладанням  цифрового підпису через програму M.E.Dok.

1.2.   Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) ТОВ «Компанія «Енергосистеми» сайт https://energosys.com.ua/ будь-якій юридичній або фізичній особі (Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців.

1.3.   Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

1.4.   Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.   Постачальник зобов’язується поставити і передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар на умовах даного Договору.

2.2.   Номенклатурний перелік, асортимент, кількість, ціна та вартість партій Товару, що поставляється, узгоджуються Сторонами в Специфікаціях, які є невід’ємними частинами цього Договору. 

2.3.   Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою. Постачальник гарантує, що Товар не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, не зазначеного вище.

 

 1. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ І УМОВИ ОПЛАТИ

3.1.   Загальна сума цього Договору визначається як сума по всіх в Специфікаціях, які є невід’ємними частинами цього Договору.

3.2.   Ціна Товару встановлюється Сторонами відповідно до п. 2.2. цього Договору у відповідних Специфікаціях.

3.3.   Оплата за Продукцію здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

3.4.    Порядок оплати: 100% передплата протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання відповідної  Специфікації, якщо інше не зазначене у Специфікації (додаток до цього Договору).

3.5.   Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

 

 1.  УМОВИ ПОСТАВКИ

4.1.   Товар постачається зі складу Постачальника на склад Покупця, способом, який зазначено у відповідних Специфікаціях.

4.2.   Відправником Товару є Постачальник, вантажоодержувачем є Покупець.

4.3.    Реквізити вантажоодержувача зазначаються у Специфікації, згідно із замовленням Покупця.

4.4.   Термін поставки кожної партії Товару зазначається у відповідній Специфікації.

4.5.   Датою поставки вважається дата з відміткою Представника Покупця у видатковій накладній Постачальника.

4.6.   Приймання Товару за кількістю здійснюється відповідно до Інструкції «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю» № П-6 (затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 Червень 1965 № П-6 зі змінами і доповненнями).

4.7.   Приймання Товару за якістю здійснюється відповідно до Інструкції «Про порядок приймання продукції матеріально-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю» №   П-7 (затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 року № П-7 зі змінами та доповненнями).

4.8.   У разі виявлення браку або недостачі Товару Покупець викликає представника Постачальника та складає дефектний акт, який буде відповідним додатком до даного Договору і невід’ємною його частиною. Акт скріплюється підписами уповноважених осіб сторін Договору та печатками.

4.9.   Разом із Товаром, але не пізніше дати поставки, Постачальник зобов’язаний надати Покупцю оригінали документів, оформлених на державній мові та у відповідності з вимогами п.2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Мінфіну України № 88 від 24.05.95 р.:

— рахунок-фактура (оригінал державною мовою);

— видаткова накладна на відпуск Товару (оригінал державною мовою);

— товарно-транспортну накладну (у випадку поставки Товару вантажним  автотранспортом), оформлену у відповідності з Наказом Мінтрансу, Міністерства статистики України № 488/346 від 29.12.95 р. «Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобілю»; відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV та Наказу Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»;  

— документи, надання яких обумовлено у специфікації (додатку) до цього Договору.

Продавець також надає податкову накладну в електронній формі (через систему електронного документообороту M.E.Dok, OPZ та інші) з дотриманням умов щодо реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, в терміни згідно з положенням ПК України. При цьому, в випадку постачання підакцизного або ввезеного на митну територію (імпортного виробництва), Постачальник зобов’язаний вказати в податковій накладній код товару згідно УКТ ЗЕД відповідно з вимогами Податкового кодексу України;

4.10.        З метою належної реалізації умов п. 4.9. цього Договору, Сторони визначили наступні електронні адреси для обміну податковими накладними в електронній формі:

4.11.        Покупець:      електронна адреса зазначається у специфікації (додаток до цього Договору)        

Постачальник:      info@askue.net

 1. ГАРАНТІЯ І ЯКІСТЬ

5.1.   Постачальник гарантує відповідність Товару ТУ, ДСТУ або іншим документам, що засвідчують відповідну якість товару. Якщо інше не зазначене в Специфікації, термін гарантії на Товар становить 12 місяців з моменту поставки, за умови дотримання Покупцем правил експлуатації, регламентованих ДСТУ, паспортами виробника на Товар.

5.2.   Постачальник безоплатно виправляє недоліки товару, на який встановлено гарантійний строк, або заміняє його за свій рахунок протягом 30-ти днів з моменту письмового звернення Покупця, якщо не доведе, що недоліки товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування або його зберігання. Претензії до Постачальника можуть бути заявлені Покупцем за якістю товару відповідно із законодавством України.

5.3.   У разі усунення дефектів у товарі, на який встановлено гарантійний строк експлуатації, цей строк продовжується на час, протягом якого товар не використовувався через виявлення дефектів.

 

 1. САНКЦІЇ І РЕКЛАМАЦІІ

6.1.   У разі поставки неякісного товару Постачальник зобов’язаний замінити даний Товар у відповідність з п. 5.2. цього Договору.

6.2.   У разі порушення термінів поставки партії Товару, зазначеної у відповідній специфікації, більше ніж на 5 календарних днів проти строків вказаних у Договорі, Постачальник сплачує Покупцю неустойку (пеню) 0,1 %, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, від загальної суми вартості партії Товару, зазначеної у відповідній специфікації, за кожний день прострочення платежу.

6.3.   За невиконання або неналежне виконання умов платежу більше ніж на 5 календарних днів проти строків вказаних в специфікації (додатку до Договору) Покупець зобов’язаний сплатити неустойку (пеню) 0,1 %, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, від загальної суми вартості Товару, зазначеної у відповідній специфікації до даного Договору, за кожний день прострочення платежу.

6.4.   Відповідальність за невиконання або неналежне виконання Сторонами зобов’язань, не встановлена цим Договором, регламентується чинним законодавством України.

6.5.   Застосування штрафних санкцій, не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за даним Договором.

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1.   Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання договірних зобов’язань, у разі виникнення форс-мажорних обставин після укладення Договору.

7.2.   До обставин непереборної сили відносяться: стихійні лиха, пожежа, військові конфлікти, терористичні акти, громадянські заворушення, страйки, а також рішення і розпорядження урядових і державних органів, будь-які інші події та факти, які перебувають поза волею та контролю сторін, і якщо ці обставини вплинули на виконання даного Договору. В цьому випадку термін виконання зобов’язань за Договором відсувається на час, протягом якого діяли форс-мажорні обставини.

7.3.   Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань, внаслідок виникнення форс-мажорних обставин, зобов’язана сповістити іншу Сторону про це в письмовому вигляді в 10-ти (десяти) денний термін по факсу або телеграмою про настання, припинення, характері несприятливих обставин, про наступили і можливі наслідки. Зазначені обставини мають бути належним чином підтверджені компетентними органами (наприклад, Торгово-промисловою палатою).

7.4.   У разі дії форс-мажорних обставин більше 90 днів, кожна із сторін має право розірвати Договір в односторонньому порядку без відшкодування контрагенту викликаних збитків.

7.5.   Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Постачальника від повернення перерахованих Покупцем грошових коштів.

 

 1. ВРЕГУЛЮВАННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ

8.1.   Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між сторонами в ході виконання даного Договору або у зв’язку з ним, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

8.2.   У разі неможливості вирішення шляхом переговорів спір розглядається в порядку, встановленому чинним законодавством, в тому числі, в порядку досудового врегулювання спору.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

9.1.   Цей Договір підписаний в 2-х примірниках українською мовою уповноваженими на те представниками і мають однакову юридичну силу.

9.2.   Сторони домовилися, що на підставі ч.2 ст. 207 Цивільного кодексу України цей Договір, всі додатки, додаткові угоди, бухгалтерські документи будуть скріплені печатками Сторін.

9.3.   Жодна зі сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони Договору.

9.4.   Сторони є платником податку на прибуток на загальних підставах згідно Податкового кодексу України.

9.5.   Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2020р., та у разі відсутності звернень будь-якої Сторони Договору щодо припинення дії Договору за місяць до закінчення терміну дії Договору, Договір подовжує свою дію на наступний календарний рік.

9.6.   Сторона компенсує збитки, завдані іншій Стороні у повному обсязі під час виконання Договору, якщо Договір визнано недійсним або нікчемним з вини Сторони.

9.7.   Кожна із Сторін як суб’єкт персональних даних надає іншій Стороні однозначну згоду на обробку її персональних даних (зокрема прізвище,  ім’я і по батькові фізичної особи, номер та серія паспорта, дані про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку, відомості про зареєстроване або фактичне місце проживання фізичної особи, електронні ідентифікаційні дані та ін.) з метою забезпечення реалізації економічних відносин з іншою Стороною, у тому числі реалізація податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідальними особами іншої Сторони згідно із законодавством України та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI.

Персональні дані Сторони, на обробку яких надано згоду, можуть бути передані іншою Стороною третім особам лише (або поширені іншою Стороною) у випадках, передбачених законодавством України. Передача персональних даних, які належать Стороні, третім особам у випадках, не передбачених законодавством України, здійснюється тільки за згодою такої Сторони.

Згода Сторони на обробку її персональних даних діє з моменту набрання чинності Закону України «Про захист персональних даних», але не раніше дати укладення цього Договору та діє протягом невизначеного терміну, крім випадків, коли Сторони додатково обумовлюють термін дії такої згоди з урахуванням вимог діючого законодавства України, які регулюють терміни збереження таких даних.

Підписанням даного Договору Сторони підтверджують, що вони повідомлені (без необхідності їх додаткового письмового повідомлення) про права, які встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі та мету обробки їх персональних даних.

9.8.   Додатки до цього договору: Додаток №1 «Заява-приєднання» та Додаток №2 «Взірець специфікації», а також всі специфікації (додатки до цього Договору, що будуть укладені) є невід’ємними частинами цього Договору.

 

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ «Компанія «Енергосистеми»

Адреса: 69035, м. Запоріжжя,

вул. Зої Космодем’янської,10

р/р UA633510050000026000924424957

 в АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ

МФО 320478

ЄДРПОУ 41227593

ІПН 412275908290

Тел. +38(061)228-228-0

info@askue.net

ПОКУПЕЦЬ

 

 

Директор

 

______________________ С.О. Житницький

 

«______»_______________________2020р.

МП

 

 

 

_________________

 

«______»___________________2020р.

МП

 

 

 

Додаток № 1

до Договору поставки №КE-20-PublicSupply

від ________ 2020 р.

 ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

 

За цією заявою-приєднання відповідно до статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, умов договору поставки (далі — Договір), розміщеного на сайті ТОВ «Компанія «Енергосистеми» https://energosys.com.ua/, Покупець

 

_______________________________________________________________________________

(повне найменування Покупця)

приєднується до умов Договору КЕ-20-Public.

 

Інформація про Покупця наведена у таблиці:

 

Скорочена назва Покупця

 

Код ЄДРПОУ

 

ІПН

 

№ Р/Р

 

Банк, МФО

 

ПІБ підписанта (керівника)

 

Документ, на підставі якого діє підписант

 

Юридична адреса

 

Поштова адреса

 

Тел./факс

 

Електронна адреса

 

 

Увага! Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Покупець засвідчує вільне волевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі.

З моменту акцептування цієї заяви-приєднання Покупець та Постачальник набувають всіх прав та обов’язків за Договором і несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання) згідно з умовами Договору та чинним законодавством України.

Своїм підписом Покупець підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

 

Відмітка про згоду Споживача на обробку персональних даних:

 

______________________                  ______________________                  ______________________

(дата)                                      (особистий підпис)                            (П.І.Б. Покупця)

 

 

 

 

______________________                  ______________________                  ______________________

(дата)                                      (особистий підпис)                            (П.І.Б. Покупця)

 

                                                                                                                                                                                   Додаток № 2

до Договору поставки №КE-20-PublicSupply

від ________ 2020 р.

 

 

ВЗІРЕЦЬ СПЕЦИФІКАЦІЇ №___

«___» _____________ 2020 року

 

 1. Постачальник передає, а Покупець приймає і оплачує такий Товар

Найменування

Од. вим.

К- сть

Ціна без ПДВ, грн.

Сума без ПДВ, грн.

1

 

шт.

 

 

 

2

 

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума без ПДВ, грн.

 

 

 

ПДВ 20%

 

 

 

Сума з ПДВ, грн.

 

 

 

Вартість Товару, що поставляється у відповідності з даною Специфікацією, включаючи ПДВ, складає _________________ грн. (__________________________ грн. ___ коп.), ПДВ складає
____________ грн. (___________________ грн. ___ коп.).

2.      У вартість Товару включається ___________________________________.

3.       Товар постачається зі складу Постачальника на склад Покупця за адресою: _____________________________________ перевізником ТОВ «Нова пошта» за рахунок Покупця.

4.       Термін поставки: протягом ____ (_______) робочих днів з моменту 100% передплати.

Відправником Товару є Постачальник, вантажоодержувачем є Покупець. Реквізити вантажоодержувача: ___________________________________.

5.      Порядок оплати: 100% передплата протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання Договору та  Специфікації.

6.      Датою поставки вважається дата з відміткою Представника Покупця у видатковій накладній Постачальника.

 

Справжня Специфікація є невід’ємною частиною Договору № КE-20-PublicSupply від
 «
01» червня 2020 року.

 

 

 

ПОКУПЕЦЬ:

 

 

 

 

 

 

___________________

 М.П.

ПОСТАЧАЛЬНИК:

 

ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСИСТЕМИ»

 

 

Директор

 

___________________ С.О. Житницький

М.П..